Đăng ký nhà cung cấp (Bạn đã có cửa hàng? Vào cửa hàng)